Beboerinddragelse

 

Medinddragelse
Drosthuset bestræber sig på, at alle beboere i Drosthuset føler sig inddraget i de beslutninger, der vedrører dagligdagen i huset. Inddragelse er et vigtigt element i forhold til at styrke den enkeltes selvstændighed, ansvarlighed og selvhjulpenhed. Botilbudet skal medvirke aktivt til at der skabes rum for, at alle har mulighed for at føle sig inddraget i beslutninger der vedrører den enkelte og fællesskabet.

I Botilbudet bliver beboeren medinddraget i udarbejdelsen af egen udviklingsplan, samt de statusbeskrivelser der bliver udarbejdet i forlængelse heraf. Dokumentation af medinddragelse garanteres ved, at både botilbud og beboer underskriver udviklingsplan og statusbeskrivelser. Der udleveres altid kopier af ovenstående dokumenter til beboeren.

 

Medindflydelse
At være medinddraget er ikke det samme som medindflydelse, idet der her stilles krav til den enkelte om, at tage stilling til en konkret situation eller handling. Når der fra Botilbudet lægges op til medindflydelse skal det altid ske i overensstemmelse med den enkelte beboeres behov og ressourcer. Det er ikke alle der har overskud til at deltage i sådanne processer, hvilket altid skal respekteres.

Drosthusenes beboere har medindflydelse på de områder der vedrører deres person og de forhold der har betydning for den enkelte i hverdagen.

Der afholdes beboermøde / husmøde en gang om ugen. Her drøftes der relevante emner der er af betydning for at få et fællesskab til at fungere. Det tilstræbes altid, at alle husets beboere deltager ved beboermøde / husmøde, idet det også er her der gives fælles informationer fra personalet.

Der drøftes aldrig personlige problematikker eller lignende ved beboermøder / husmøder, men konflikter der vedrører fællesskabet tages op på beboermødet / husmøde.

 

Evaluering af medinddragelse/-indflydelse
Efter hver aktivitet sker en evaluering. Dette er en indarbejdet rutine. Dette kan foretages mundtlig mellem den enkelte beboer og tovholderen. Det kan ske i den samlede gruppe på husmøderne.

Og det sker struktureret på de årlige udviklingsplansmøder og statusmøder, hvor der spørges ind til den enkeltes beboers opfattelse og oplevelse af graden af medinddragelse.