Beredskabsplan Hvalsø

 

Den fulde beredskabsplan forefindes i den røde mappe ”Beredskabsplan” fra Falck.Beredskabsplanen (rød falckmappe) skal sikre og opretholde et fredeligt og trygt miljø i huset og forefindes i husets støttecenter. Beredskabsplanen gennemgås med alle nyansatte inkl. elever i introduktionsperioden. Det er sikkerhedsrepræsentantens eller lederens opgave at varetage dette. Beredskabsplanen gennemgås med hele medarbejdergruppen én gang om året. Som dokumentation for at alt personale er bekendt med beredskabsplanen, findes referat fra det møde hvor gennemgangen har fundet sted. (referat skal til beredskabsmappe og til akkrediteringsmappen). Beredskabsplanen findes i S.O.S mappen på kontoret. Bagest i mappen findes en instruktion (voldspolitik) i hvordan personalet skal forholde sig ved vold eller trusler om vold. Denne hænger også i personalerummets kontor.

Mappen ’Beredskabsplan’

 

Brand
Drosthuset har abonnementsaftale med Falck, hvor alt brandmateriale samt brandberedskabsplan bliver gennemgået med deltagelse af medarbejdere fra sikkerhedsgruppen. Sikkerhedsgruppen sørger en gang om året for, at beredskabsplan og alarmeringsplan gennemgås med det øvrige personale og beboere. Sikkerhedsgruppen gennemfører ligeledes mindst hvert andet år en brandøvelse. Beredskabsplanen og huset brandmateriel gennemgås med husets nye beboer ved indflytning.

 

Ulykker
I beredskabsplanen er der er instrukser for, hvordan personalet skal forholde sig ved personskade og sirenevarsel samt en miljøinstruks ved udslip eller lignende. Alle fastansatte medarbejdere har gennemført førstehjælpskursus, tilrettelagt af Falck. Kursets genopfriskes efter behov ved et opfølgningskursus.

 

Voldspolitik bagest i S.O.S. mappen.
Mappen indeholder en vejledning i psykisk førstehjælp, der følges i de tilfælde, hvor det måtte være nødvendigt.

 

Overgreb
Overgreb er, når ens fysiske/psykiske, og/eller seksuelle grænser bliver overskredet. Ved psykisk vold menes alle former for trusler verbalt eller nonverbalt, herunder skræmmende / provokerende adfærd mod sig selv eller andre. Voldspolitikken indeholder særskilte instrukser for fysisk vold og psykisk vold. Begge indeholder en oversigt over det netværk, der skal aktiveres. Lederen er altid repræsenteret i det indgåede netværk. Det er den enkeltes ansvar at opdatere egne personlige oplysninger i S.O.S. mappen.

 

Leders forfald
Ved lederens forfald vil det altid være bestyrelsen som overtager ledelsen af huset og herefter uddelegerer ansvar og kompetencer.

 

Personlige kriser
Ved personlige kriser er det lederen i huset, der tager stilling til om og hvilke eventuelle foranstaltninger der skal sættes i værk. Der findes i ’Krisemappen’ en oversigt over hvem der skal kontaktes og hvordan man som medarbejder skal forholde sig såfremt et sådan problem opstår.

 

Indlæggelse af beboer på psykiatrisk afdeling
Der foreligger en ikke en egentlig procedure, for hvad der skal gøres, hvis personalet eller en beboer selv vurderer, at vedkommende har behov for indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Dette skyldes at situationerne vil være meget forskellige og at det vil være individuelt hvad beboeren ønsker. Situationen vil altid foregå i dialog og kræve at lederen medinddrages. Endvidere skal situationen drøftes og evalueres på efterfølgende personalemøde.

 

Magtanvendelse
Magtanvendelse skal indberettes til socialstyrelsen. Se instruksmappe. Det tilstræbes altid at undgå brug af nogen former for magt i forhold til problematiske situationer med husets beboere. Hvis en beboer er meget udadreagerende, kan det i helt særlige tilfælde i forbindelse med indlæggelse på psykiatrisk afdeling blive nødvendigt at inddrage læge eller endog politi. Reglerne for magtanvendelse og indberetning heraf forefindes bagest i beredskabsmappen.

 

Vi har sidst gennemgår og revider beredskabsplanerne årligt.