Forebyggelse og sundhed

 

Sundhedspolitik
Drosthusets sundhedspolitik er som udgangspunkt inspireret af regeringens sundhedspolitiske mål ”Sund hele livet 2002-2010” hvor fokus er rettet mod kost, overvægt, fysisk aktivitet, rygning, alkohol og arbejdsmiljø. Derudover finder vi områder som: andre former for misbrug end alkohol, hygiejne og seksualitet som væsentlige at medtage i en sundhedspolitik.

Hensigten med en sundhedspolitik er, at synliggøre Drosthusets holdning til, hvad sundhed indebærer og hvordan Drosthusets medarbejdere bedst muligt kan støtte den enkelte beboer i hverdagen, i at få et, for beboeren, sundt liv ved hjælp af både sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.

Drosthusets nedenstående sundhedspolitik opdateres én gang om året.

Ansvar for gennemgang og revidering af sundhedspolitikken påhviler lederen. Sundhedspolitikken gennemgåEs på et fælles personalemøde, hvor der skrives referat. Her skal ændringer eller tilføjelser til den eksisterende sundhedspolitik fremgå. Gennemgåes og kan revideres en gang årligt på personalemøde.

 

Medicinhåndtering
Drosthuset er et botilbud og ikke et behandlingssted., hvilket har betydning i forhold til administration og håndtering af medicin. I henhold til Sundhedsstyrelsen ”Vejledning om medicinadministration”, er det den ordinerende læge, som har ansvaret for vurdering af, hvorvidt en beboer selv er i stand til at administrere sin medicinindtagelse. Det er lederens ansvar at sikre, at personalet er oplyst om de forskellige medikamenters virkninger, kontraindikationer og bivirkninger samt eventuel interaktion. Dette vil være aktuelt i tilfælde af at personalet indgår aktivt i medicinadministrationen og skal da fremgå af samarbejdsaftale med distrikts- eller hospitalspsykiatri.

Som hovedregel administrerer og doserer alle beboere selv deres medicin. Nogen beboere kan have behov for støtte i en større eller mindre udstrækning. Her træder personalet til som bisidder og kan være behjælpelig ved spørgsmål om eksempelvis bivirkninger eller andet. Der skal altid arbejdes ud fra målsætningen om, at beboerne skal støttes i at tage ansvar i forhold til deres medicin. Et godt samarbejde med de relevante samarbejdspartere i forhold til medicinordination er alt afgørende for, at Drosthuset kan yde den bedste støtte for den enkelte beboer i hverdagen.

 

Ansvar og kompetence
I henhold til Sundhedsstyrelsen ”Vejledning om medicinadministration” er det lederens ansvar, at der foreligger instrukser for tilrettelæggelse af arbejdet, således at beboersikkerheden tilgodeses bedst muligt. Der skal i Drosthuset være ansat minimum én sundhedsfaglig uddannet person, som har en grundlæggende faglig indsigt i farmakologi. Det er lederens ansvar, at alle medarbejdere der indgår i husets vagtplan, skal have et minimum af kendskab til det mest anvendte lægeordinerede medicin, som beboerne anvender. Det er lederens ansvar, at al omgang og håndtering af medicin udføres i henhold til de procedurer der er gældende for botilbuddet samt den eksisterende lovgivning. Der er mulighed for at slå op i lægemiddelkataloget på Internettet www.medicin.dk, hvor husets anvendte præparater er beskrevet i forhold til virkning og bivirkninger.

 

Receptpligtig medicin
Den ordinerende læge skal redegøre for medicinens betegnelse, styrke, dosis og administrationsform. Det er som hovedregel beboeren selv, der har ansvar for, at der er medicin i egen medicinboks og for opbevaring af recepter. Der føres ikke regnskab over beboerens daglige indtaget dosis, medmindre det er særligt aftalt. Der er dog meget fokus på om der hældes korrekt op. Personalet udleverer den ophældte medicin til de beboere der har behov for dette. Det noteres i Bosted når der er udleveret medicin til de beboere som har særlig behov for støtte til at huske at tage medicinen og som skal have udleveret en eller flere gange om dagen. Ved eventuel indtagelse af forkert medicin kontaktes distriktspsykiatri eller vagtlæge og episoden skal indberettes til www.servicestyrelsen.dk Såfremt det skønnes, at der er behov for hjælp til opfølgning og påmindelse i forhold til nye recepter og afhentning af medicin, indgås der aftale mellem beboeren og dennes kontaktperson herom.

 

Opbevaring af medicin
Drosthusets beboere skal i princippet selv administrere og opbevare deres medicin. I praksis opbevarer den enkelte beboer sin medicin i sit eget aflåste medicinskab i støttecentrets kontor, hvor der enten vil være personale eller være aflåst. Beboeren har selv nøgle til sin medicinboks. Lederen opbevarer en ekstra nøgle til alle medicinbokse. Alle medicinbokse er opsat i husets støttecenter. Der opbevares som hovedregel ikke medicin andre steder end i de aflåste medicinbokse eller støttecentrets køleskab. I tilfælde af større mængder depotmedicin eller store indpakninger skal medicinansvarligt personale sikre dette i aflåst skab på kontoret. Der skal være tydelig navn på alt medicin, som opbevares af botilbuddet.

Vi har aftalt med distriktspsykiatrien at de sender en opdateret liste, over hvilken medicin den enkelte beboer har fået ordineret. Oversigten skriver beboerens kontaktperson ind i Bostedsystemet og opdaterer denne ved ændringer. Som en ekstra sikkerhed er det aftalt at medarbejder med ansvar for sikkerhed omkring medicinhåndtering fører en ekstra kontrol af medicinordinationer og at vedkommende fører en ekstra kontrol omkring bestilling af medicin.

 

Rutiner ved medicinhåndtering
Som hovedregel er det altid beboeren selv, som doserer sin medicin. Medarbejdere kan, hvis beboeren ønsker det yde støtte og vejledning. Hvis personalet overtager ansvaret for ophældning af medicin skal dette aftales med distriktspsykiatrien. Værnemidler, såsom handsker og pincet skal være til rådighed af hygiejniske årsager i forhold til beboeren samt for personale og endvidere for at forebygge allergi ved medicinberøring. Ubrugt medicin skal afleveres på apoteket med henblik på destruktion. Personalet skal henstille til at dette bliver gjort. Der er en ”slumrebøtte” til tabt medicin. Denne skal være i aflåst skab i støttecentret. Såfremt der anvendes kanyler til injektion af medicin skal, der være sikrede affaldsspande til rådighed. Disse indleveres ligeledes på apoteket med henblik på destruktion.

 

Utilsigtede hændelser
Der skal observeres for bivirkninger eller konstatering af fejlindtaget medicin. Såfremt der er mistanke om fejlindtagelse eller overdosis, skal der straks kontaktes læge. Utilsigtede hændelser noteres ved beboeren i Bosted og drøftes altid ved det førstkommende personalemøde og bringes eventuelt op på ledermøde. Erfaringerne bruges til om nødvendigt at ændre på eksisterende rutiner. Utilsigtede hændelser skal indberettes. Se Instruksmappen. Medarbejder med ansvar for ekstra sikkerhed omkring medicinhåndteringer ansvarlig for dette.

 

Egenkontrol af medicin håndtering
Medarbejderne i Drosthuset forpligtiger sig til, i kraft af deres arbejde i socialpsykiatrien, at forholde sig til medicin og medicinens påvirkning på mennesket. Der bør være en løbende refleksion over dette i medarbejdergruppen. Lederen har ansvaret for, at emnet medicinhåndtering som minimum skal drøftes fælles i personalegruppen 1 gang om året. Fokus skal være rettet på den daglige håndtering af medicin og eventuelle ændringer ved denne. Der udfærdiges et referat, som underskrives af den samlede personalegruppe. Findes i mappe i Drosthuset. I referatet beskrives eventuelle ændringer og /eller tiltag for proceduren for medicinhåndtering. De ønskede ændringer bliver indskrevet i proceduren samt implementeret i personalegruppen. Revidering af medicinhåndtering har vi valgt at foretage sammen med den årlig APV.