Inddragelse af beboere

 

Beboerinddragelse
Vi lægger i Drosthuset vægt på, at alle beboere føler sig inddraget i de beslutninger, som vedrører den enkeltes ophold i huset. Inddragelse er et vigtigt element i forhold til at styrke den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed. Især punkterne ligeværdighed, ansvarlighed og udvikling fra vores værdigrundlag er tænkt ind i brugerinddragelse.

 

Dagligdagen
Fra personalets side støtter vi op om, at den enkelte har en aktiv hverdag, så vidt muligt ud fra beboerens egne initiativer eller ønsker. Beboeren bestemmer frit over det meste af dagligdagen i huset. Der er dog altid hensyn at tage til medbeboere og de aftaler man har indgået. Der er en struktur i hverdagen i form af måltiderne, hvor beboerne opfordres til deltage. Der er desuden en forventning om, at den enkelte indgår med ansvarlighed i forhold til pligter i forbindelse med rengøring, indkøb og madlavning. Herudover lykkes det for de fleste beboere at have lidt arbejde eller deltage i fritidsbeskæftigelse.

 

Fællesskabet
Drosthusets beboere har medindflydelse på de områder, der vedrører det fælles i huset og de forhold, der har betydning for den enkelte i hverdagen. Det sker gennem samtaler med personalet og ikke mindst på de ugentlige beboermøder. Beboermøder holdes en gang om ugen med deltagelse af alle beboere og det personale der er på arbejde. Beboerne og personale har mulighed for at skrive punkter på en dagsorden til husmøder. Beboerne skiftes til at skrive referat fra mødet og referaterne findes i en mappe i stuen. Der er nogle faste punkter med planlægning af rengøring, indkøb og madlavning. Det kan også være punkter som fx justering af husregler, planlægning af ferieture og diverse arrangementer (sammenkomster ved højtider, udflugter, tilmelding til sportsaktiviteter mv.). Konflikter og uoverensstemmelser, der vedrører fællesskabet kan tages op på beboermødet. Det tilstræbes, at alle husets beboere deltager i beboermøde. Beboerne tager på skift referat fra mødet, som findes i en mødereferatmappe i beboernes stue. Emner som brugerindflydelse og medinddragelse kan på det generelle plan tages op ved disse møder. Der opnås en del fællesskab ved aktiviteter som badminton, kurbad, koncerter, og der lægges meget vægt på et ligeværdigt samvær mellem beboere og ledsagende personale.

 

Nye beboere
Beboerne har mulighed for at møde nye potentielle beboere inden indflytning. Hvis de har indvendinger, vil personalet tage det med i overvejelserne, inden endelig visitation.

 

Nyansættelser af personale.
Der deltager mindst en beboerrepræsentant i den første del af alle ansættelsessamtaler. Beboernes synspunkter høres og debatteres sammen med beboeren, inden personalegruppen træffer beslutning om ansættelse. Der tages meget hensyn til beboerens valg.

 

Udviklingsplaner
Det er beboerens ønsker, der er udgangspunktet for den støtte som Drosthuset tilbyder, i henhold til de aftaler, der er nedfældet i udviklingsplanen. Den enkelte beboer beslutter, i samarbejde med sin kontaktperson, hvilke punkter, der skal tales igennem og indgås aftaler omkring ved udviklingssamtalen. Kontaktpersonen har til opgave at renskrive udviklingsplanen efter samtalen, og den enkelte beboer godkender denne. En gang årligt udarbejder den enkelte beboers kontaktperson en statusbeskrivelse, der ligeledes godkendes af beboeren. Dokumentation af medinddragelse garanteres ved, at både botilbud og beboer godkender og underskriver udviklingsplan og statusbeskrivelser. Der udleveres altid kopier af ovenstående dokumenter til beboeren. Vi gemmer ligeledes en kopi. Evaluering af den individuelle beboerinddragelse en gang om året foretages udfra spørgeskema.

 

Revidering af politikken.
Hvert år har vi efter den runde udviklingssamtaler der ligger i efteråret bedt beboerne om individuelt at udfylde et skema med forskellige spørgsmål indenfor området bruger indflydelse. I skemaet er der afsat et punkt til uddybning, som giver mulighed for mere specifikke oplysninger.

 

Evalueringspraksis.

Fremadrettet vil vi fortsat:

  • Uddele skema individuelt til beboerne en gang om året. (Kontaktpersonens ansvar.)
  • Indsamle samtlige skemaer. (Kontaktpersonens ansvar)
  • Gennemgå skemaerne på et personalemøde og evaluere indholdet i besvarelserne.
  • I forbindelse hermed gennemgå spørgsmålene i skemaerne og evt. justere.