Indslusning og Udslusning

 

Praktiske foranstaltninger ved indflytning
Der er ved visitationsmødet indgået aftale om, hvornår husets nye beboer flytter ind. Det vil fra personalets side være tilrettelagt således, at den nye beboers tovholder vil være til stede i husets på indflytningsdagen samt de første par dage efter indflytningen. Ønsker beboeren at flytte ind i en weekend, vil det efter bedste evne planlægges, at der er ekstra personale på arbejde. Såfremt ovenstående ikke er muligt, skal den nye beboer underrettes om dette. Det er altid at foretrække, at indflytning sker på en hverdag, hvor der vil være mere personale til rådighed.

Det er den nye beboers eget ansvar at få sine ejendele flyttet til Drosthuset. Det påhviler ikke Drosthuset ansatte at flytte tunge møbler og flyttekasser, hvorfor der henstilles til at der anvendes professionelle flyttefirmaer til dette formål. Den nye beboers værelse er istandsat og rengjort ved indflytning. Personalet hjælper beboeren med, at få møbler og personlige ejendele på plads i dennes nye hjem.

 

Udlevering af nøgler
Der udleveres nøgle til yderdøren samt nøgle til beboerens eget værelse. Der kvitteres altid for udleverede nøgler i to eksemplar. Det ene eksemplar opbevares af beboeren selv og det andet opbevares af lederen. Såfremt de udleverede nøgler mistes, hæfter beboeren selv for nye nøgler. Der udleveres nøgle til medicinboks, som forefindes på beboerens eget værelse eller i støttecentret.

 

Oplysningsskema
Ved indflytning til Drosthuset udfyldes et beboer - oplysningsskema som vil blive opbevaret i dennes personmappe. Oplysningsskemaet rummer følgende oplysninger:

 • Bankens navn og kontonummer
 • Egen læges adresse og telefonnummer
 • Psykiaters navn og telefonnummer
 • Navn og adresse på pårørende som må kontaktes ved akut behov, eller efter skønnet behov fra husets leder.

 

Husregler
Ved indflytning udleveres et stykke med husreglerne hvor det er beskrevet, hvilken forventninger der er til alle beboere i Botilbudet for, at det skal være et rart sted at bo.

Husreglerne indeholde følgende:
Ophold i fællesarealer / Rygepolitik i fællesarealer / Alkoholpolitik / Overnattende gæster / Kostpolitik, herunder madlavning og spisetider / Besøg udefra i fællesarealer / Rengøringsordning af fællesarealer / Husets døgnrytme, personale og beboere / Husmøde, hvad er det og hvad bruges de til. Vedlagt som bilag.

Nye beboere introduceres til husmøderne af husets øvrige beboere samt af beboerens tovholder.

 

Huskeliste ved indflytning
Ved indflytning udfyldes en huskeliste over nødvendige ting, som skal være i orden indenfor den første måned. Listen opbevares af beboeren samt af tovholder.

Listen indeholder følgende punkter:
Indbetaling af husleje via PBS / Indbetaling af månedlig beløb til kostkassen / Melde flytning til Folkeregistret / Generel adresseændring / Checke medicin bevilling / Eventuelt lægeskift. Vedlagt som bilag.

 

Indslusning til Botilbudet
Der forsøges, så vidt det er muligt, at introducere hele husets personalegruppe indenfor den første uge. Der vil i indslusningsforløbet være en tættere kontakt mellem beboeren og tovholder samt det øvrige personale. Dette gøres for at sikre at nye beboere føler sig velkomne, og dermed forsøges undgåelse eller mindskelse af angst og usikkerhed i forbindelse med mange forandringer for den pågældende.

Tovholder og beboeren aftaler individuelle samtaler efter behov i denne første indkøringsperiode. Der udarbejdes et mere struktureret forløb med hensyn til individuelle samtaler når der efter indslusningsforløbet skal udarbejdes en udviklingsplan. Der foreligger ikke nogen specifik afgrænsning for hvor længe et indslusningsforløb varer, men det tilstræbes at beboeren efter en måned har opnået en fortrolighed med hele personalegruppen, og at der er herefter fokuseres på det videre mere stabile hverdagsforløb, hvori der skal indgå aftaler der vedrører aktiviteter, udfordringer og eventuelt beskæftigelse.

 

Indflytningssamtale
Den nye beboers tovholder vil inden udgangen af første måned beboeren har været i Drosthuset, afholde en evalueringssamtale vedrørende indflytningsforløbet. Samtalen afholdes med udgangspunkt i fortrykte fokusområder (se nedenstående skema), som herefter kan anvendes til eventuelt at forbedre fremtidige indflytningsforløb. Det udfyldte skema fra den afholdte evalueringssamtale opbevares i beboerens sagsmappe. Der afholdelse en statussamtale 3 måneder efter indflytning. Samtalen skal tage udgangspunkt i indflytningsperioden og hvorledes husets nye beboer føler den første tid er forløbet. Alt udarbejdet skriftligt materiale som vedrører den enkelte beboer, bliver gennemgået med den pågældende beboer.

Statussamtalen afholdes af beboerens tovholder. Referat af statussamtalen udarbejdes af tovholder. Husets leder er ansvarlig for, at referatet på anfordring fremsendes til hjemstedskommune/handlekommunen.

 

Fraflytning
Ved fraflytning vil den fraflyttede bolig blive gennemgået af lederen sammen med beboeren. Der noteres i en ”fraflytningsrapport” almen slitage samt slitage der kræver en større istandsættelse. Den almene istandsættelse hører under husets vedligeholdelseskonto. Såfremt der er sket skader på fast inventar som kræver istandsættelse, er det beboeren som fraflytter der hæfter for denne andel.

Såfremt der flyttes internt mellem boligerne i Drosthuset, skal dette gøres i henhold til almindelig fraflytningspraksis. Der skal altid foretages en opgørelse af depositum, el og varme.

 

Praktiske foranstaltninger i forhold til fraflytning
Som gældende når der flytter nye beboere ind i Drosthuset, er det også tovholderen der her har den primære funktion i forhold til fraflytningsprocessen. Skal beboeren flytte i et andet botilbud eller lignende, deltager beboerens tovholder i visitationsmøder så der skabes en kontinuitet i fraflytningsprocessen. De indgåede aftaler der måtte have fundet sted under visitationsmødet udføres i henhold hertil.

Såfremt beboeren skal flytte ud i egen bolig, indgås der et særligt tæt samarbejde i forbindelse med fraflytningen med beboerens sagsbehandler/psykiatrikoordinator eller anden primær person.

Der aftales i fællesskab med beboerens nye primærperson hvordan selve flytningen skal foregå. Her indgår aftaler om hjælp til at pakke indbo ned, bestille flyttefolk, eventuelt lave aftaler med familie og/eller venner som vil hjælpe til. Husets leder deltager altid i møder der vedrører fraflytning og udslusning.

Alle indgåede aftaler skal være nedskrevet og være tilgængelige så andre kan overtage i tilfælde af sygdom eller lignende.

Struktur over selve fraflytningen gøres ved brug af fraflytningsskemaet. Skemaet indeholder følgende punkter:

 • Orientering om fraflytning til alle relevante instanser
 • Drosthuset har beboerens nye adresse
 • Opsige PBS aftaler der vedrører Drosthuset
 • Opsigelse af opholdsaftale
 • Opgørelse over evt. tilgodehavende (kostkasse)
 • Bestilling af flyttefolk

 

Aflevering af Nøgler
Ved fraflytning fra Drosthuset returneres alle nøgler, som der er blevet kvitteret for ved indflytning. Er der uoverensstemmelse mellem kvittering af udleverede nøgler og de returnerede nøgler er det beboeren der hæfter for de manglende nøgler.

 

Udslusning
Når en beboer flytter fra Drosthuset, er det vigtigt at dette sker under de bedst mulige forhold. Der skal tages højde for, at der i nogle tilfælde kan være brug for en længere udslusnings periode. Dette kan betyde at beboeren skal have mulighed for at komme til og fra huset i en periode. Her tænkes på kortvarig periode med to huslejer. Ved sådanne behov, skal der forelægge en fastlagt strategi mellem Drosthuset og sagsbehandler. Der skal altid være støttetimer indregnet i et sådant udslusningsforløb.

Der kan i nogle tilfælde indgås et yderligere udslusningssamarbejde med handlekommunen, hvor personale fra Drosthuset i et vist antal timer om ugen kan yde støtte i udslusningsprocessen. Sådanne udslusningsforløb aftales særskilt ved hver enkelt fraflytning. Der aftales særskilt med hjemstedskommunen/handlekommunen om, hvilke ydelser der er medregnet i den særskilte takst som der opkræves for ydelsen.

Udslusningsforløb hvor der opkræves ekstra beregning kan kun igangsættes i overensstemmelse med den husets leder. Indtil beboeren helt er fraflyttet Drosthuset, er det beboerens oprindelige tovholder, som fortsat er primærperson for vedkommende. Efter endelig fraflytning fra Drosthuset kan tidligere beboere komme på besøg efter aftale. Har der været konflikter internt i huset mellem den fraflyttede og huset tilbageværende beboere, er det vigtigt at de aftalte besøg er i overensstemmelse med husets nuværende beboere. Dette gælder også, hvis det gælder personalekonflikter. Her skal beboerne og medarbejderne acceptere et besøg. Lederen varetager det overordnede ansvar for god trivsel. Tovholderen har ansvaret for kontakten til beboerens nye primærperson indtil hele fraflytnings- og udslusningsprocessen er slut.

 

Udslusningssamtale
Ved alle fraflytninger fra Drosthusene afholdes en udslusningssamtale. Når der er taget en beslutning om, at en beboer ønsker at fraflytte huset, skal der med udgangspunkt i beboerens målsamtaler holdes en udslusningssamtale. Beboeren skal have mulighed for at komme med ønsker om, hvordan han/hun ønsker at udslusningen fra Drosthuset skal foregå. Der aftales en fælles strategi for hvorledes udslusningsforløbet skal foregå.

Udslusningssamtalen kan medinddrage følgende områder:

 • hvordan hverdagen kan tænkes at tage sig ud i den fremtidige bolig
 • hvilket udbytte beboerens har haft af, at have boet i et botilbud som Drosthuset.
 • hvorledes beboeren har oplevet hele udslusningsforløbet.

 

Der udarbejdes et referat på udslusningssamtalen, som vedlægges beboerens sagsmappe. Det er beboerens tovholder, som afholder udslusningssamtale samt udarbejder referatet fra samtalen. Lederen kan deltage. Referat af udslusningssamtalen er intern dokumentation for Drosthusets arbejdsgang i forhold til fra flytning og udslusning. Konklusioner negative som positive, skal danne grundlag for eventuelle ændringer eller fastholdelse af procedure som der foretages ved fraflytning. En udslusningssamtale tages altid op ved førstkommende personalemøde, hvor gruppen gennemgår forløbet. Dette gøres for at sikre, at alle er bekendt med de aftaler der er indgået med beboeren og samarbejdsparter.

Når beboeren er fraflyttet og udsluset fra Drosthuset, aftales et besøg hvor den tidligere tovholder besøger husets tidligere beboer. Hensigten med besøget er at få en tilbagemelding/evaluering af hele fraflytnings- og udslusningsforløbet. Der udarbejdes referat fra besøget. Referatet fremstå anonymiseret, idet det kun er konklusionerne som skal anvendes i forhold til den kontinuerlige udvikling af arbejdsprocesserne i forhold til fraflytning og udslusning fra Drosthuset.