Kompetenceplan

 

Medarbejderkompetencer
Alle medarbejdere i Drosthuset får ved deres ansættelse udleveret deres stillings- og funktionsbeskrivelse.

I Drosthuset Frederiksværk er følgende faggrupper ansat:
1. Sygeplejerske
3. Social- og sundhedsassistenter
1. Pædagog
Praktisk medhjælper

Der udarbejdes ved ansættelsen en kompetenceplan for medarbejderen. Denne revideres en gang årligt ved medarbejderudviklingssamtalen. Første gang fra efteråret 2008.

 

Medarbejderudviklingssamtaler
Alle medarbejdere har krav på en årlig medarbejdersamtale, hvor indgåede aftaler mellem lederen og medarbejderen dokumenteres i en ajourført medarbejderplan. Medarbejderen er ansvarlig for det skriftlige arbejde.

Lederen har krav på en årlig medarbejdersamtale ved bestyrelsen.

Medarbejderplanen opbevares i den pågældendes medarbejdermappe. Der udleveres endvidere et kopi til medarbejderen. Samme fremgangsmåde er gældende for lederen.

Der drøftes ved medarbejdersamtalerne behov for videre og/eller efteruddannelse, kortvarige kurser med mere.

Det er lederen der afgør hvorvidt der er behov og/eller relevans for de fremsatte ønsker om kurser og uddannelse for husets medarbejdere.

Bestyrelsen afgør hvorvidt der er behov/relevans for de fremsatte ønsker om kurser og uddannelse for husets leder.

Der skal være en overensstemmelse mellem de ansatte faggrupper der er repræsenteret i Drosthuset og de faglige kompetencer de bestrider i forhold til Drosthusets beboermålgruppe.
Dette vurderes samlet efter hver runde med medarbejderne.

 

Tildeling af kurser/efteruddannelse
Der er kontinuerlig fokus på medarbejderudvikling og de muligheder, der må være til rådighed for Botilbudet.

Lederen skal have tilstrækkelig viden om den enkelte medarbejders behov for udvikling. Bestyrelsen skal have tilstrækkelig viden om den enkelte leders behov for udvikling.

 

Kursus og efteruddannelse har til formål at:

 • at sikre brugerne af botilbuddene høj kvalificeret faglig og menneskelig støtte i hverdagen
 • at sikre medarbejderes og leders pædagogiske og psykiatrifaglige kompetence og udvikling i forhold til funktionen i Drosthusene
 • at sikre viden og færdigheder på særlige områder, når dette er relevant / nødvendigt i forhold til Drosthusenes pædagogiske, praktiske, administrative og ledelsesmæssige funktioner
 • at sikre medarbejdere og ledere tilstrækkeligt grundlag i forbindelse med uddannelse af elever

 

Kursusvirksomheden kan som hovedregel bestå af:

 • enkeltstående eksterne kurser / temadage (normalt 1 dag)
 • løbende eksterne kurser / temadage (normalt 1-5 dage)
 • interne kurser / temadage for alle medarbejdere (normalt 1-2 dage)
 • efteruddannelseskurser op til 6 uger

Der gives tjenestefrihed til deltagelse i kurser. Ved deltagelse i kurser på en planlagt fridag, opnår den ansatte sin dagsnorm. Såfremt forplejning ikke er med i kursusafgiften, refunderes dette efter de faktiske udgifter. Når det er relevant med forplejning i forbindelse med ud- og hjemrejse, refunderes dette ligeledes efter de faktiske udgifter.

Der ydes befordringsgodtgørelse til billigste offentlige transportmiddel i forbindelse med transport til og fra bopæl og kursusstedet. I særlige tilfælde, hvor det skønnes rimeligt kan der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler ved kørsel i egen bil.

Når en medarbejder har gennemført et kursus / temadag har pågældende sammen med lederen ansvar for, at udbyttet / den nye viden kommer beboere og øvrige personale til gode, hvilket vil sige implementering i hverdagen.

Ansvar, kompetence og økonomi i forhold til kurser/efteruddannelse:
Lederen af Drosthusene har ansvaret for, at kursusbudgettet i det enkelte hus ikke overskrides, samt at de økonomiske midler til kursusvirksomhed udnyttes bedst muligt.

 

Lederen har kompetencen til:

 • at bevilge medarbejderne og sig selv kurser / temadage inden for de i målsætningen nævnte områder, når udgiften (inkl. transport) ikke overstiger 10.000 kr. for det enkelte kursus.
 • at bevilge godtgørelse for kørsel i egen bil i forbindelse med deltagelse i kurser / temadage

 

Bestyrelsen skal have følgende forelagt til afgørelse:

 • ansøgninger om kurser, der falder uden for de rammer, der er nævnt under formål og praksis
 • ansøgninger om alle kurser, der overstiger en udgift på 10.000 kr.

 

Bestyrelsen skal have følgende forelagt til orientering:

 • gennemførte kurser / temadage i de enkelte huse (skal indgå som et punkt i kvartalsrapporten)
 • gennemført kursusvirksomhed for lederen af Drosthuset (medtages til orientering på første bestyrelsesmøde efter kurset).

 

Supervision
Der tilbydes supervision 10 gange årligt ved en psykoterapeut. Hver supervision er af 2 timers varighed.

 

Supervisionens formål er:

 • at få mulighed for at drøfte vanskeligheder der optræder i dagligdagen samt at have medarbejderudvikling for øje
 • at sikre brugerne af botilbudet en høj kvalificeret faglig og menneskelig støtte i hverdagen
 • at brugerne sikres problemløsning og kvalificerede handlinger fra medarbejderne, når der opstår særlig vanskelige situationer for den enkelte eller mellem brugerne
 • at sikre medarbejdere og lederne pædagogisk og psykiatrifaglig støtte i at finde kvalificerede handlemuligheder i særlig svære og konkrete problemstillinger omkring brugerne
 • at give medarbejderne støtte til bearbejdning af eventuelle følelsesmæssige problemstillinger, som er opstået på grund af brugernes adfærd
 • at give medarbejdere og lederen støtte til udvikling af pædagogiske og psykiatrifaglige værktøjer og metoder i det daglige arbejde.
 • at sikre et ”konstruktivt rum” for medarbejdere og leder, hvor der er mulighed for at drøfte egne faglige begrænsninger i en konkret situation.
 • at forebygge “udbrændthed” hos medarbejderne og leder

Samarbejdsproblemer i personalegruppen som helhed indgår ikke som emner for supervision. Problemløsning i sådanne situationer er en ledelsesopgave.

Indgåelse og ophævelse af aftaler om supervision skal foregå i samarbejde med bestyrelsen og lederen af det enkelte hus.

 

Lederen af det enkelte Drosthus har ansvaret for:

 • at den løbende supervision sker på en kvalificeret og konstruktiv måde, således at deltagerne reelt får et udbytte og dermed mulighed for at udvikle værktøjer og metoder i det daglige arbejde til gavn for brugerne.

 

Evaluering af supervision:

 • Evaluering af supervisor sker 1 gang årligt, hvor lederen af Drosthuset deltager.

 

Supervision af ledergruppen
Der tilbydes supervision 4 gange årligt ved en af ledergruppen valgt supervisor. Hver supervision er af 2-3 timers varighed.

 

Supervisionens formål er:

 • at få mulighed for at drøfte vanskeligheder der optræder i dagligdagen i forbindelse med ledelse generelt i Drosthusene.
 • at sikre brugerne af Botilbudet en høj kvalificeret faglig og menneskelig støtte i hverdagen.
 • at brugerne sikres problemløsning og kvalificerede handlinger fra lederevne, når der opstår særlig vanskelige situationer for den enkelte.
 • at sikre medarbejdere og lederne pædagogisk og psykiatrifaglig støtte i at finde kvalificerede handlemuligheder i særlig svære og konkrete problemstillinger omkring brugerne
 • at give lederne støtte til bearbejdning af eventuelle følelsesmæssige problemstillinger, som er opstået på grund af brugernes adfærd.
 • at give ledene støtte til udvikling af ledelsesmæssige, pædagogiske og psykiatrifaglige værktøjer og metoder i det daglige arbejde med ledelse.
 • at sikre et ”konstruktivt rum” for lederne, hvor der er mulighed for at drøfte egne faglige begrænsninger i en konkret situation.
 • at forebygge “udbrændthed” hos lederne

 

Samarbejdsproblemer i ledergruppen som helhed indgår ikke som emner for supervision. Problemløsning i sådanne situationer er en bestyrelsesopgave.

Indgåelse og ophævelse af aftaler om supervision skal foregå i samarbejde med bestyrelsen og ledergruppen.

 

Lederen af det enkelte Drosthus har ansvaret for:

 • at den løbende supervision sker på en kvalificeret og konstruktiv måde, således at deltagerne reelt får et udbytte og dermed mulighed for at udvikle værktøjer og metoder i det daglige arbejde med ledelse.

 

Evaluering af supervision:

 • Evaluering af supervisor sker 1 gang årligt, hvor bestyrelsen og lederne af Drosthuset deltager.