Ledelse, vision og strategi

 

Ledelse, Vision og Strategi.

Der er 3 selvstændige Drosthuse, Glostrup, Frederiksværk og Hvalsø. Bestyrelsen er den samme for alle 3 huse. Bogholderen i stabsfunktionen arbejder for alle 3 Drosthuse og udarbejder sammen med den enkelte leder budget og regnskab. Bogholderen refererer til bestyrelsen. Selvom de 3 huse er helt adskilt økonomisk, er der et samarbejde på lederniveau. Vi har fx fælles værdigrundlag og strategiplan, men der kan også være meget der gøres forskelligt. Der er fælles ledermøder og vi har flere gange om året fælles temadage for alle medarbejderne med forskellige undervisere.

Drosthuset har en vision om at være et eftertragtet botilbud for beboere med mulighed for udvikling, en god samarbejdspartner samt at være et godt og meningsfyldt arbejdssted for medarbejdere. Drosthusets vision er at udvikle sig både med hensyn til de fysiske rammer og med hensyn til øget brugerindflydelse, som vil være en naturlig følge at beboerne får en langt mere selvstændig bolig.

 

Personalepolitik
Der er udarbejdet en fælles personalehåndbog for alle tre Drosthuse. Den giver en kortfattet indsigt i, hvad det vil sige at være medarbejder i et Drosthus og beskriver Drosthusenes vision og strategi. Personalehåndbogen er tilgængelig i Drosthusets støttecenter og udleveres ved alle nyansættelser. Alle medarbejdere er ved deres ansættelse gjort bekendt med den gældende tavshedspligt jf. forvaltningsloven.

 

Håndtering af personfølsomme data
Det er lederen der har ansvaret for, at udveksling af data, der vedrører husets beboere, sker efter gældende lovgivning vedr. retssikkerhed, tavshedspligt og aktindsigt. Når kontoret forlades, aflåses kontoret. Igangværende arbejde indeholdende personfølsommeoplysninger lægges væk, når arbejdet forlades, selvom arbejdet ikke er færdiggjort. Kun ansatte har adgang til støttecentrets computere, der er beskyttet med adgangskode. Computeren efterlades aldrig åben i en tilstand, hvor der er fri adgang til personfølsomme oplysninger. Alle personlige data der vedrører den enkelte beboer samt personale opbevares aflåst i botilbuddets støttecenter. Der forefindes ligeledes et aflåst arkivskab på lederens kontor, indeholdende alle sagsmapper på både beboere og personale. Det er kun lederen, der har adgang til dette arkivskab.

 

Samtykkeerklæring
Ved indflytning underskriver beboeren en samtykkeerklæring, der klart definerer, hvem personalet kan udveksle oplysninger med. Samtykkeerklæringen fornyes som minimum hvert år i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen i maj måned. Der udveksles kun data mellem Drosthuset og relevante samarbejdsparter – såfremt der foreligger en underskrevet samtykkeerklæring fra den pågældende beboer.

 

Aktindsigt
Beboerne har ved henvendelse til personalet mulighed for at læse alt, hvad vi skriver om dem.

 

Strategiplan for Drosthusene.
Bestyrelsens overordnede strategiplan og vision for Drosthusene er "at skabe et bo miljø der skaber mulighed for udvikling for sårbare mennesker". Lederne i de enkelte huse har ud fra dette egne strategiplaner for de enkelte huse. For Drosthuset i Hvalsø er der for 2016 en strategi om 1)at have mere fokus på den Kognitive tilgang og metode. 2) at opgradere og øve brugen af indikator i Bostedsystemet.

 

Drosthusenes strategiplan skal være med til at sikre at der arbejdes med at opnå Drosthusenes vision:

 

At være et eftertragtet botilbud for beboerne.

Det vil vi gøre ved at

 • Sikre at de fysiske rammer fortsat holder en god standard inde som ude.
 • Sikre mulighed for at beboerne kan udvikle de kompetencer, de har brug for i forhold til at få opfyldt deres drømme og ønsker for deres liv.
 • Sikre beboerne inddragelse og øget selvbestemmelse.
 • Give beboerne mulighed for inspiration og motivation omkring kost, motion og rygestop.
 • Give beboerne mulighed for at supplere den medicinske behandling med tilbud om NADA akupunktur og mindfullnes.
 • Sikre kvalificerede medarbejdere, og deres kompetenceudvikling.

 

At være et eftertragtet botilbud for kommunerne.

Det vil vi gøre ved at:

 • Sikre en konkurrencedygtig opholdsbetaling
 • Sikre et godt samarbejde gennem løbende kontakt og give kommunerne mulighed for at påvirke hvordan samarbejdet skal være.

 

At være et eftertragtet botilbud for medarbejderne.

Det vil vi gøre ved at:

 • Sikre fleksibilitet i dagligdagen.
 • Sikre et godt arbejdsmiljø.
 • Uddelegeret ansvar.
 • Sikre mulighed for kompetenceudvikling i takt med udviklingen.
 • Mulighed for kurser målrettet strategiplan.

 

Det "nye" Drosthus.

Drosthuset i Hvalsø blev i 2013-2014 totalt ombygget og der blev bygget en del til også. I marts 2014 stod byggeriet færdigt med 8 rigtig gode selvstændige lejligheder, samt gode fællesrum som fælleskøkken og fællesstue.

 

Interne Kommunikationsveje.
Personalet indbyrdes anvender datasystemet ”Bosted”, hvor der skrives daglige notater vedrørende den enkelte beboer. Der føres også regnskab med medicinordinationer, samt andre vedkommende forhold. I systemet skrives endvidere referat fra personalemøder. . Vi har stadig en traditionel kalender til at huske personalets daglige opgaver, som planlægges hver morgen. Alle medarbejdere har adgang til relevante oplysninger om beboerne. Den enkelte beboer har ret til at læse, hvad der er skrevet om vedkommende.

 

Vedr. tavshedspligt og videregivelse af personfølsomme oplysninger.

Regler omkring dette udleveres sammen med ansættelsesbrevet og udleveres ved ansættelse. Der sker løbende dialog i personalegruppen omkring emnet i forbindelse med personalets kontakt med fx pårørende og samarbejdspartnere. Jfr. Samtykkeerklæring. For at fastholde fokus vil vi fremadrettet en gang årligt på et personalemøde gennemgå Vision og strategi med fokus på om vi arbejder efter det vi har nedskrevet.