Ledelse

 

Kommunikation
Drosthuset har en klar praksis for intern og ekstern kommunikation.

 

Intern og ekstern kommunikation i Drosthuset og mellem Drosthusene
Der er for alle medarbejdere i Drosthuset adgang til både intra- og internet. Alle medarbejdere får ved deres ansættelse egen mail konto således de har mulighed for, at kunne kommunikere med kollegaer i Drosthusene samt kommunikere med relevante samarbejdsparter i forhold til deres arbejde i Drosthuset.

Huset har en fastnet telefon og mobiltelefon, som er til brug for lederen og medarbejdere i forbindelse med arbejdsrelateret opgaver. Lederen har altid mobiltelefonen med sig, idet den også fungere som akut nødtelefon for husets beboere, når der ikke forefindes personale i huset.

 

Informationsdiagram i forhold til intern kommunikation:

 

 

 

AfsenderInformationKommunikationsmedieModtagere
BestyrelsenBestyrelsesinformationerOrientering via referaterLedere
Medarbejdere
Revisionen
Leder
Medarbejdere
Beboere
Aktiviteter
Dagligdag i huset
De andre Drosthuse
Ledermøde
Personalemøder
Referater fra møder
Drostavisen
Intranettet
Generel information
Kvartals – og Årsrapporter
Akkreditering
Ledere i de andre huse
Medarbejdere
Beboere
Bestyrelsen
Samarbejdspartere

 

 

Drostavisen
Der er mellem Drosthusene oprettet en fælles nyhedsavis for medarbejdere og beboere, som beskriver de forskellige aktiviteter i de enkelte huse. Avisen bruges endvidere til at videre bringe fælles informationer, som er gældende for alle tre huse. Alle komme med indlæg til avisen.

Personalepolitik
Der er udarbejdet en fælles personalepolitik gældende for alle tre Drosthuse. Den giver en kortfattet indsigt i, hvad det vil sige at være medarbejder i et Drosthus. Personalepolitikken er tilgængelig i Drosthusets støttecenter og udleveres ved alle nyansættelser.

Opbevaring af personfølsomme data
Alle personlige data der vedrører den enkelte beboer samt personale opbevares aflåst i botilbudets støttecenter. Alle dokumenter opbevares aflåst.

Håndtering af personfølsomme data
Alle medarbejdere er ved deres ansættelse gjort bekendt med den gældende tavshedspligt jf. forvaltningsloven.

Det er lederen der har ansvaret for, at udveksling af data der vedrører husets beboere, sker efter gældende lovgivning vedr. retssikkerhed, tavshedspligt og aktindsigt.

Det er primært tovholderen, som udveksler data med samarbejdsparter i forhold til den enkelte beboer. Lederen er ansvarlig for åbning og lukning af arkiv for disse data. Der udveksles kun data mellem Drosthuset og relevante samarbejdsparter – såfremt der forelægger en underskrevet samtykkeerklæring fra den enkelte beboer.

Arbejdspladsvurdering
Der er udarbejdet en arbejdspladsvurdering jf. krav stillet fra Arbejdsmiljølovgivningen om, at alle led i arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdspladsvurderingens formål er at kortlægge arbejdsmiljøforholdene i Drosthuset - det vil sige dér, hvor arbejdet udføres.
Lederen som sikkerhedsleder og sikkerhedsrepræsentanten har i fællesskab ansvaret for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering som sikrer, at alle væsentlige arbejdsmiljøområder inddrages i Drosthusets dagligdag.

Den udarbejdede APV er tilgængelig for medarbejdere i støttecentret.

Drosthuset reviderer den samlede APV hvert tredje år. Det gælder også, hvis der er foretaget justeringer i den mellemliggende periode. Revisionen på de områder, som er blevet justeret i den mellemliggende periode, kan dog udskydes i tre år, medmindre der igen sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet.

LOS etiske regelsæt
Alle medarbejdere er gjort bekendt med LOS etiske regelsæt. Regelsættet ligger på LOS hjemmeside.