Medicinhåndtering

 

Drosthusene er et botilbud og ikke et behandlingssted, hvilket har betydning i forhold til administration og håndtering af medicin. I henhold til Sundhedsstyrelsen ”Vejledning om medicinadministration”, er det den ordinerende læge, som har ansvaret for vurdering af, hvorvidt en beboer selv er i stand til at administrere sin medicinindtagelse.

Den ordinerende læge skal sikre sig, at personalet er oplyst om de forskellige medikamenters virkninger, kontraindikationer og bivirkninger samt eventuelt interaktion. Dette gøres ved udleveret samarbejdsaftale, hvor Botilbudet tilkendegiver, at have sundhedsuddannet personale ansat.

Som hovedregel skal alle beboere selv administrere og ophælde egen medicin. Nogen beboere kan have behov for støtte i en større eller mindre udstrækning. Her træder personalet til som bisidder og kan være behjælpelig ved spørgsmål om eksempelvis bivirkninger eller andet. Der skal altid arbejdes ud fra målsætningen om, at beboerne skal støttes i at tage ansvar i forhold til deres medicin.

Et godt samarbejde med de relevante samarbejdspartere i forhold til medicinordination er afgørende for, at Drosthusene kan yde den bedste støtte for den enkelte beboer i hverdagen.

 

Ansvar og kompetence
I henhold til Sundhedsstyrelsen ”Vejledning om medicinadministration” er det lederens ansvar, at der foreligger instrukser for tilrettelæggelse af arbejdet, således at beboersikkerheden tilgodeses bedst muligt.

Der skal i alle Drosthusene være ansat minimum én sundhedsfaglig uddannet person, som har en grundlæggende faglig indsigt i farmakologi. Det er lederens ansvar, at alle medarbejdere der indgår i husets vagtplan, skal have et minimum af kendskab til det mest anvendte lægeordineret medicin, som beboerne anvender.

Det er lederens som har ansvar for medicinundervisning af alle faggrupper. Der undervises i medicinpræparater og generel håndtering af medicin minimum en gang om året. Der skal foreligge oversigt over, hvornår der har været afholdt undervisning og hvem der har deltaget i undervisningen. Alle medarbejdere skal deltage i den årlige undervisning.

Det er lederens ansvar, at al omgang og håndtering af medicin udføres i henhold til de procedurer der er gældende for Botilbudet samt den eksisterende lovgivning. I husets støttecenter foreligger en medicinmappe eller medicinhåndbog, hvor husets anvendte præparater er beskrevet i forhold til virkning og bivirkninger.

Det er lederen som forestår opdatering af medicinmappe eller indkøb af medicinhåndbog.

 

Receptpligtig medicin
Den ordinerende læge skal redegøre for medicinens betegnelse, styrke, dosis og administrationsform. Det er som hovedregel beboeren selv, der har ansvar for at der er medicin i egen medicinboks. Beboerne opbevarer selv deres recepter. Såfremt det skønnes at der er behov for hjælp til opfølgning og påmindelse i forhold til nye recepter og afhentning af medicin, indgås der aftale mellem beboeren og dennes tovholder herom.

 

Opbevaring af medicin
Ens gældende for alle Drosthusenes beboere er, at de som beboere i et botilbud selv skal administrere og opbevare deres medicin. Drosthusene må ikke opbevare nogen former for medicin uden beboernes samtykke. Der skal i alle Drosthusene være en aflåst medicinboks tilgængelig for hver enkelt beboer. Beboeren har selv nøgle til sin medicinboks. Lederen opbevarer en ekstra nøgle til alle medicinbokse. Alle medicinbokse er opsat på beboernes værelse/lejlighed eller i husenes støttecenter, såfremt der er ønsker om dette. Der opbevares som hovedregel ikke medicin andre steder end i de aflåste medicinbokse, men der kan dispenseres for dette i tilfælde af større mængder depotmedicin eller store indpakninger.

Der skal være tydelig navn og cpr.nummer på alt medicin, som opbevares af Botilbudet.

Der skal forelægge en oversigt over, hvilken medicin den enkelte beboer har fået ordineret, i beboerens sagsmappe. Oversigten ajourføres løbende af tovholderen i henhold til ændring i medicin ordinationer.

 

Rutiner ved medicinhåndtering
Som hovedregel er det altid beboeren selv, som ophælder sin medicin. Medarbejdere kan, hvis beboeren ønsker det være til stede for støtte og vejledning.

Værnemidler (handsker/pincet) skal være til rådighed af hygiejniske årsager i forhold til beboeren samt for personale og endvidere for at forebygge allergi ved medicinberøring.

Ubrugt medicin skal afleveres på apoteket med henblik på destruktion. Personalet skal henstille til at dette bliver gjort.

Såfremt der anvendes kanyler til injektion af medicin skal der være sikret affaldsspande til rådighed. Disse indleveres ligeledes på apoteket med henblik på destruktion.

 

Utilsigtede hændelser med medicinhåndtering
Der kan være flere årsager til utilsigtede hændelser, men mest væsentligt er det, at hændelserne noteres så der kan drages nytte af den nye viden. Utilsigtede hændelser er dermed ikke et redskab, der skal bruges til at placere ansvar og finde skyldige personer, men derimod et redskab der skal bruges til at fokusere og deraf skabe forbedringer, hvor det er muligt.

Der føres heller ikke regnskab over beboerens daglige indtaget dosis. Men alle medarbejdere observerer for bivirkninger eller konstatering af fejlindtaget medicin. Der skal handles på dette med det samme. Såfremt der er mistanke om fejlindtagelse eller overdosis skal der straks kontaktes læge.

Alle observationer af denne karakter er vigtige parametre til brug i beboerens medicinske behandling, hvorfor dette altid skal noteres og indberettes til beboerens egen læge.

Utilsigtede hændelser drøftes altid ved det førstkommende personalemøde.

 

Egenkontrol af medicin håndtering
Medarbejderne i Drosthusenes botilbud forpligtiger sig til, i kraft af deres arbejde i socialpsykiatrien, at forholde sig til medicin og medicinens påvirkning på mennesket.
Der er en løbende refleksion over dette i medarbejdergruppen.

Lederen har ansvaret for, at emnet medicinhåndtering som minimum drøftes fælles i personalegruppen 1 gang om året. Fokus skal være rettet på den daglige håndtering af medicin og eventuelle ændringer ved denne. Der nedfældes i referatet eventuelle ønskede ændringer og /eller tiltag for proceduren for medicinhåndtering.

Lovgrundlaget er Sundhedsstyrelsens Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Februar 1998 følges. Hjemmesiden er www.sst.dk