Pårørende og netværk Hvalsø

 

Politik for pårørende og netværk
Drosthuset tilstræber, at have et positivt samarbejde med den enkelte beboer og dennes netværk i den udstrækning, som den enkelte beboer ønsker og/eller tillader det. Det er ikke alle beboere, der har haft positive oplevelser i forhold til deres pårørende og netværk. Det vil derfor altid være den enkelte beboers ønske om kontakt, der respekteres, men som udgangspunkt er beboernes pårørende og venner velkomne som gæster i Drosthuset. Personalet kan, ved behov, støtte den enkelte beboer i forhold til kontakten med pårørende. Hvis beboeren i en periode ikke ønsker direkte kontakt til pårørende, kan personalet efter aftale med beboeren holde pårørende og netværk informeret om vedkommendes situation.

Der udarbejdes, af den enkelte beboer, et skriftligt samtykke om, hvem personalet må kontakte af pårørende. En aftale der også er gældende i situationer, hvor den pågældende kan være ude af stand til selv, at kunne handle eller formulere ønske om inddragelse af familie og/eller pårørende. Der er udarbejdet en pjece, som den enkelte beboer kan udlevere til sine pårørende. Pjecen indeholder en beskrivelse af dagligdagen i huset, samt hvornår der er personale tilstede i huset. Derudover indeholder pjecen en kort beskrivelse af principperne for samarbejdet med pårørende samt diverse kontaktoplysninger.

 

Principper omkring kommunikation
Drosthuset udveksler hverken skriftlige eller mundtlige informationer vedrørende beboeren med pårørende og netværk uden beboerens samtykke. Personalet er bekendt med Forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

 

Principper omkring samarbejde
Det er vigtig for beboeren at bevare kontakten til sit netværk, og mange gange er det smuldret væk under det lange sygdoms forløb. Personalets opgave er at yde støtte til beboeren, så han/hun kan få det bedste ud af sit netværk, da det at holde kontakt med omverdenen kan være en svær proces. Her tænkes på telefonopringninger, brevskrivning, besøg m.m.

I Drosthuset arrangeres der festlige sammenkomster årligt, hvor beboernes familier og netværk inviteres. Der støttes desuden op om besøg hos beboernes familier. Personalet følger beboerne, såfremt der er behov for ledsagelse. Målet er, at det kan blive en selvstændig proces. Personalet er ved ledsagelse særligt opmærksomme på at holde sig i baggrunden, så familien er i fokus. Drosthusets medarbejdere kan i et mindre omfang rumme de pårørendes eventuelle frustrationer og mindre konflikter, og kan evt. hjælpe med at få en dialog i gang mellem beboerne og deres pårørende. Personalet er dog ikke uddannet i mægling, så ved større konflikter kan personalet støtte op om at få hjælp fra de rette fagpersoner.

Vi har ikke en fast procedure med individuelle samtaler mellem pårørende og botilbud, men der har i tidens løb været samtaler hvor beboerne har haft pårørende med til samtalen. Der vil blive noteret et kort resume af samtalen i ”Bosted.”