Socialt tilsyn Frederiksværk

 

Der udarbejdes individuelle udviklingsplaner 2 gange årligt samt en årlig status rapport. De udarbejdede udviklingsplaner og rapporter er til brug for det samarbejde der påhviler Drosthusene som privat botilbud og den kommunale tilsynsmyndighed. Disse fremsendes til anbringende myndighed, hvor de udarbejdede handleplaner kommunalt kan suppleres. Udviklingsplanerne og statusrapporten kan endvidere bruges i forhold til status over støttetimer.

 

Orientering om det specifikke tilsyn fra anbringende myndighed
Ved tilkendegivelse om ønsket møde vedlægges det udarbejdet materiale om beboerforløbet siden sidste tilsynsbesøg.

 

Materiale til brug for anbringende myndigheds tilsyn
Ved tilsynsbesøg skal kommunes handleplan og botilbudets statusrapporter være udgangspunkt for samtalen.

 

Følgende personer deltager ved tilsynsbesøg:

  • Beboeren
  • Tovholder for den aktuelle beboer
  • Husets leder
  • Kommunal sagsbehandler

 

Dokumentation af tilsynsbesøg
Der skal udarbejdes et referat af kommunen efter tilsynsbesøg, hvor det tydeligt fremgår hvad der er talt om, og hvilke aftaler der er lavet for perioden frem til næste tilsynsbesøg. Indkaldelser og referater til/fra tilsynsbesøg opbevares i kommunens sagsmappe. Der udleveres af kommunen et kopi af referatet til beboeren.

 

Ændring af handleplan
Såfremt der på baggrund af tilsynsmødet sker ændringer i den enkelte beboers handleplan skal dette tages op på førstkommende personalemøde. De aktuelle ændringer i handleplanen skal tilføjes skriftligt i beboerens udviklingsplan og de aktuelle ændringer skal være oplyst for hele personalegruppen. Der evalueres op imod handleplanen og udviklingsplanen når der i den efterfølgende periode udarbejdes ny statusrapport. I statusrapporten lægges der særlig vægt på de områder, hvor der i den overordnede handlingsplan er lagt op til ændringer. Det er vigtigt at understrege både positive samt negative udviklinger, da disse er af betydning for det videre forløb med den enkelte beboer.

 

Orientering om det generelle tilsyn
De samarbejdende myndigheder adviserer to gange årligt tilsynsbesøg i Drosthusene.
Ved tilsynsbesøg skal lederen og et bestyrelsesmedlem være repræsenteret.
Såfremt der ikke fra tilsynsførende myndighed fremsendes ønske om tilsyn, påhviler husets leder at kontakte tilsynsførende vedrørende aftale om mødedato. Det er i Drosthusenes interesse, at der afholdes kontinuerlige tilsynsbesøg, idet disse må skønnes at være til gavn for husenes beboere.

 

Materiale ved det generelle tilsyn
Ved tilsynsbesøget skal der forelægge følgende:

  • Kortfattet status over hver enkelt beboer.
  • Kortfattet status vedrørende huset siden sidste tilsynsbesøg. Skal indeholde beskrivelse af fysiske ændringer, samt hvordan huset fungerer i dagligdagen som botilbud
  • Kortfattet status over personalesituationen, hvilke faggrupper er der ansat i huset.

Ovenstående statusbeskrivelser kan udleveres efter ønske fra tilsynsførende.

 

I alle Drosthuse skal foreligge den kommunale godkendelse af Botilbudet. Denne skal være tilgængelig ved tilsynsmødet, såfremt den ønskes forevist af tilsynsførende myndighed.

 

Dokumentation af tilsynsbesøg
Som hovedregel påhviler det den tilsynsførende part at skrive referat af tilsynsbesøget. Dette punkt skal være afklaret ved mødets start. Fremsendte referater gennemgås og der fremsendes rettelser til tilsynsførende myndighed, såfremt der findes uoverensstemmelse mellem det aktuelle tilsynsmøde og det skrevne referat. Rettelser til referat opbevares sammen med det oprindelige referat. Tilsynsreferater og mødeindkaldelser skal være tilgængelige på lederens kontor. Alle fremsendte tilsynsreferater gennemgås af lederen med medarbejderne på førstkommende personalemøde. Såfremt der i referatet fra tilsynsførende er påtaler i forhold til bortilbuddet, tilrettelægger bestyrelsen og lederen ændringer i forhold til de anførte påtaler. Ændringer foranlediget af tilsynsbesøg gennemgås med medarbejderne på førstkommende personalemøde af lederen.