Sundhed

 

Sundhed handler om, at den enkelte skal have et liv, der er så godt som muligt inden for den enkeltes egne muligheder. Arbejdet handler om, at styrke beboerens selvtillid og mulighederne for, at de kan gennemføre og fastholde beslutninger, som kan have betydning for egen sundhed (empowerment).

 

Sundhedspolitik
Hensigten med en sundhedspolitik er, at synliggøre at der i Drosthuset er en holdning til, hvad sundhed indebærer og hvordan Drosthusets medarbejdere bedst muligt kan støtte den enkelte beboer i hverdagen til et for ham/hende sundt liv ved hjælp af både sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Drosthusets sundhedspolitik vil som udgangspunkt være inspireret af regeringens sundhedspolitiske mål ”Sund hele livet 2002-2010” hvor fokus er rettet mod kost, overvægt, fysisk aktivitet, rygning, alkohol og arbejdsmiljø. Derudover finder vi områder som: andre former for misbrug end alkohol, ludomani, hygiejne og seksualitet som væsentlige at medtage i en sundhedspolitik. Sundhedspolitikkens overordnede vision er et indholdsrigt og sundt liv for den enkelte, hvor botilbudets værdier og principper vil fungere som omdrejningspunkt for at muliggøre denne tanke. Drosthusene sundhedspolitik opdateres én gang om året. Ansvar for gennemgang og revidering af sundhedspolitikken påhviler lederen. Sundhedspolitikken gennemgås på et personalemøde, hvor der skrives referat. Her skal ændringer / tilføjelser til den eksisterende sundhedspolitik fremgå. Næste gennemgang af sundhedspolitikken er 29. oktober 2008 på personalemødet.

 

Kost
Et af botilbudets højt prioriterede områder er aktiviteter i forbindelse med dagens måltider. Alle husets beboere betaler til en fælles kostkasse, idet et af botilbudets mål er, at være en aktiv støtte i forbindelse med at skabe sunde kostvaner. Drosthuset har i deres husregler beskrevet husets kostpolitik, hvor det fremgår, hvordan kosten i hverdagene forventes at tage sig ud, og på hvilke tidspunkter måltiderne finder sted. Som hovedregel skal der være 3 fastlagte måltider i hverdagene, hvor der er personale til stede.
Det forventes, at personalegruppen deltager aktivt i dialogen omkring madvarer/madvaner og hvis der skulle være behov for det, også omkring planlægning af kosten. Personalets rolle i forhold til kostsammensætning kan være vejledning i indkøb af råvarer af en ordentlig kvalitet, hvilket eksempelvis kunne være friske grønsager frem for frosne. Der kan eksempelvis søges inspiration via hjemmesider på Internettet.

Husets beboere har en fastlagt madordning, hvor den enkelte står for indkøb af madvarer og tilberedning af måltider.

Der skal ligeledes tages hensyn til ønsker om vægtreduktion eller sygdomstilstande, som kræver omlægning af kosten, eksempelvis hjertesygdom eller diabetes. Den fælles kost bør derfor indeholde ingredienser, som tager hensyn til eventuelle behov som beskrevet. Såfremt der er lavet individuelle aftaler vedrørende kost, skal dette være beskrevet i den enkelte beboers målsamtale/udviklingsplan.

 

Overvægt
Overvægt er et stigende problem i samfundet, og er også et kendt fænomen hos mennesker med sindslidelser. Overvægt hos mennesker med en sindslidelse ses hyppigere på grund af medicin-bivirkninger. Der er i Drosthuset være fokus på dette problem, idet overvægt på længere sigt kan få alvorlige sygdomsfremkaldende konsekvenser for den enkelte beboer. Er der tale om vægtproblemer, tilbydes beboerne vejning et vis antal gange om året for at følge udviklingen i vægtstigningen eller reduktionen. Derudover kan der aftales individuelle kostforløb, så der støttes op om den enkelte i forbindelse med ændring af kostvaner. Såfremt der er motivation for det hos beboeren, kan der rettes henvendelse til andre professionelle eller egen læge, som kan rådgive i kostsammensætning med et vægttab for øje.

Aftaler der indgås beskrives i den enkelte beboers målsamtale.

 

Fysisk aktivitet
Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle voksne skal bevæge sig (pulsen op) minimum ½ time hver dag. Regelmæssig fysisk aktivitet kan medvirke til øget sundhed, vægtreduktion, bedre velvære og dermed en forøget livskvalitet, og ikke mindst mindskes risikoen for sygdom. Den enkelte beboer har mulighed for at indgå aftaler med sin tovholder om, hvilke aktiviteter beboeren har lyst til og hvornår aktiviteten finder sted. Alle indgåede aftaler skal tage udgangspunkt i de muligheder og begrænsninger, som der kan forekomme i forhold til personaletilstedeværelse og i adgangen til de ønskede aktiviteter. Fysisk aktivitet kan udfoldes på mange måder og derfor er det den enkelte beboers motivation, som skal være afgørende for den valgte aktivitet.

Følgende muligheder som udøves på nuværende tidspunkt;
Daglige gåture / Løbeture / Cykelture / Svømning / Sportsaktiviteter /Fælles gåture hver torsdag, hvor medarbejdere og beboerne går. Uansat vejret.

Individuelle motionsaftaler skal være nedskrevet i beboernes målsamtaler/udviklingsplaner.

 

Rygning
Som et resultat af regeringens forslag til at der på alle private arbejdspladser skal foreligge en rygepolitik, har Drosthusets på denne baggrund udarbejdet en sådan, som er gældende for husets beboere og den samlede personalegruppe. Rygepolitikken vil også være beskrevet i personalehåndbogen. Husets rygeregler er også gældende for gæster samt ved festlige lejligheder. Alle fremtidige beboere bliver ved præsentation af husets gjort bekendt med de eksisterende rygeregler.

Følgende er besluttet i 2006:

  1. Rygning foregår ude.
  2. Fra sommeren 2006 må der ikke ryges i de indendørs fællesarealer.
  3. Beboerne må ryge på eget værelse eller lejlighed, men der skal være udluftet, såfremt der skal afholdes samtale eller lignende med personalet.
  4. Den enkelte beboers privatliv skal respekteres. Det betyder, at beboere på plejehjem, døgninstitutioner m.v., som alle andre selv bestemmer, om der må ryges eller ikke i deres eget hjem (jf. regeringens udkast vedrørende rygning på institutioner og lignende). Fællesarealer udgør i dette tilfælde ikke beboernes ”eget hjem” idet disse også er at regne for en arbejdsplads.
  5. Personalet bør ikke ryge med beboerne

Der skal fra personalet side ydes støtte og vejledning til dem som ønsker at holde op med at ryge. Evt. at inddrage andre professionelle ved ønske om rygestop. Individuelle aftaler vedrørende rygestop eller rygereduktion skal være nedskrevet i beboernes målsamtaler/udviklingsplaner.

 

Alkohol, rusmidler og andre former for misbrug
Der må som overordnet regel ikke indtages alkohol i Drosthusets fællesarealer jf. visitationsreglerne. Undtagelser for denne regel er ved festlige lejligheder såsom jul, nytår, fødselsdag eller andet, hvor der er indgået aftale med husets leder. Husets regler er også gældende for alle udefrakommende, som kommer på besøg i huset.

Beboerne må indtage alkohol på egne værelser/lejligheder, men må ikke være i beruset tilstand, såfremt man ønsker at være i fællesarealerne. Andre former for rusmidler/narkotiske stoffer eller medicinmisbrug er ikke tilladt i Drosthuset jf. visitationsreglerne. Skulle der opstå problemer af en sådan karakter, vil der blive taget stilling til, hvorledes Botilbudet kan medvirke til en løsning af problemet. Problemer af sådanne karakter vil altid blive handlet på i samarbejde med distriktspsykiatrisk center og vedkommendes sagsbehandler.

De indgåede aftaler vil altid være beskrevet i beboerens udviklingsplan.

 

Ludomani
Ludomani er et område, der bliver sidestillet og tages lige så seriøst som alle andre former for misbrug. Spilleafhængighed er en kronisk, progressiv lidelse, der kan vise sig i alle alder. Fra Drosthusets vil der blive støttet op om behandlingsforløb, idet huset ikke selv råder over ekspertise på området.

Et eventuelt behandlingsforløb vil indgå i beboerens udviklingsplan.

 

Hygiejne
Medarbejderne vil i hverdagen motivere beboerne til at være opmærksomme på deres personlige hygiejne. Fastholde samt følge op på de aftaler som der er indgået med den enkelte, idet en god personlig hygiejne er med til at skabe fysisk og psykisk velbefindende samt mindske risikoen for stigmatisering i offentligheden. At bo flere mennesker sammen i et botilbud stiller krav til rengøring og vedligeholdelse af inventar og ikke mindst den personlige hygiejne.

Hyppig rengøring og vedligeholdelse af Botilbudet er en nødvendighed for at kunne opretholde en hygiejnemæssig standard, der stemmer overens med de målsætninger Drosthusene har for deres botilbud. Der er fastlagte rengøringsplaner, som er gældende for alle fællesarealer. Derudover aftales individuelt med hensyn til planlægning af rengøring på eget værelse/lejlighed. Rengøring af fællesarealer fordeles mellem beboerne. Er der behov for støtte til disse opgaver udføres arbejdet med støtte/hjælp fra personalet.

Hver anden til tredje måned foretages en fælles hovedrengøring, hvor alle i hvert hus deltager. Denne dag er en festlig dag og afsluttes med smørrebrød og hygge ved frokostbordet.

 

Seksualitet
Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og samhandlinger og derved på vores mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, anerkendes seksuel helse være en basal menneskeret. Seksualiteten er i alle mennesker uanset alder, samboende eller alene, som lever med eller uden nedsat funktionsevne.

Som medarbejder i Drosthuset er vi vidende om, at seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. En vigtig forudsætning for at kunne have et seksualliv er muligheden for et privatliv. En anden vigtig forudsætning er, at botilbudets kultur medvirker til at skabe et positivt og åbent miljø for henvendelser omkring seksualitet.

At leve med et psykisk handicap kan have betydning for manglende kendskab til egen og andres seksualitet, samt det at være tæt med et andet menneske.Som botilbud er vi ansvarlige for, at de beboere der måtte have behov for det, kan få den fornødne vejledning og information. Dette kan gøres enten ved hjælp af husets personalegruppe eller eksterne samarbejdsparter.

 

Miljøpåvirkninger
Den enkeltes mulighed for at kunne leve et sundt liv, afhænger også af de påvirkninger, som der sker fra det omkringliggende miljø. Drosthuset har i fællesskab besluttet, at rengøringsartikler og lignende skal være af miljøvenlig karakter, idet vi har en holdning til hvad kemikalier og lignende gør ved os som mennesker og vores fælles natur.

 

Psykisk arbejdsmiljø
At arbejde i et socialpsykiatrisk botilbud stiller store krav til den enkelte, idet belastningsniveauet til tider kan være stort når opgaven ligger i at skulle rumme andres menneskers vanskeligheder. Det psykiske arbejdsmiljø har dermed en afgørende indflydelse for den enkelte medarbejder og dennes arbejdsindsats i dagligdagen.

Med et kontinuerligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø, arbejder Drosthuset hele tiden på, at sikre medarbejdere der er ansat i Botilbudet. Der skal være overensstemmelse mellem de krav der stilles den enkelte medarbejder og de ressourcer/kompetencer som denne besidder. Alle medarbejdere i Drosthuset har en stillings- og funktionsbeskrivelser, som stemmer overens med de faglige opgaver der forventes udført af dem. Såfremt kravene overstiger den enkeltes kapacitet, kan dette medføre stress, udbrændthed og længerevarende sygdom. Det er lederens opgave, at de tilstedeværende ressourcer / kompetencer bliver anvendt således, at den enkelte medarbejder kan overkomme de krav og belastninger denne bliver udsat for.

Der er i Drosthuset udarbejdet en arbejdspladsvurdering. Denne revideres hvert 3 år.

Arbejdspladsvurderingen er tilgængelig for personalet i Botilbudet og opbevares i støttecentret.