Udviklingsplaner Frederiksværk

 

Der afholdes samtaler 2 gange årligt, hvor den individuelle udviklingsplan fastlægges. Udviklingsplanen udarbejdes indenfor de første tre måneder af beboerens ophold i huset.

Udviklingsplanerne skal fungere som et samarbejdende led med de handleplaner, som kommunen skal tilbyde den enkelte borger, der modtager særlige ydelser (§ 140 Lov om social service). Handleplanerne er et af kommunens redskaber til at tage stilling til indsatsen overfor den enkelte borger i en periode frem – f.eks. fortsat ophold i et botilbud. Et krav til handleplanerne er, at brugerne involveres.

 

I udviklingsplanen beskrives de aftaler og mål som der indgås mellem Botilbudet og den enkelte beboer. Hensigten med at arbejde ud fra nedskrevne udviklingsplaner er at sikre:

 • At der er høj grad af brugerinddragelse/-indflydelse på den støtte der ydes den enkelte
 • At målene med indsatsen i forhold til den enkelte beboer er synlige for alle parter
 • At der altid udfærdiges status på beboerne set i forhold til Drosthusets målsætning
 • At der sker en løbende evaluering af indsatsen i forhold til Drosthusets målsætning og beboernes ønsker
 • At der er et redskab, der ”over tid” kan dokumentere, at botilbudets indsats nytter
 • At der løbende er et kvalificeret bidrag til de handleplaner, som kommunen skal tilbyde den enkelte beboer at lave

 

I et forsøg på at opnå formålene gøres følgende:

 • Benytter altid de samme skemaer for status og udviklingsplaner
 • Udarbejder skriftlig udviklingsplan og evaluerer denne hvert halve år
 • Skriver status hvert år
 • Beboeren, lederen og beboerens tovholder deltager i alle samtaler som vedrører udviklingsplanen
 • Udviklingsplanen og statusbeskrivelser underskrives altid af alle der har deltaget ved samtalerne. Der udleveres kopi til beboeren og der opbevares et eksemplar i beboerens sagsmappe

 

Brugerinddragelse/-indflydelse:
Udviklingsplanerne sikrer en synlig dialog, hvor beboerne får mulighed for at være i fokus og give udtryk for egne ønsker og behov. Udviklingsplanerne sikrer, at Botilbudet er vidende om beboerens egne ønsker og behov, således at støtten kan målrettes herefter. Evaluering af udviklingsplanerne skal sikre beboeren mulighed for, at give en tilbagemelding på den støtte de modtager. Evaluering af udviklingsplanerne skal være med til, at der eventuelt justeres i den støtte der gives.