Udviklingsplaner Hvalsø

 

Udviklingsplanens formål er at sikre den enkelte beboer mulighed for så meget indflydelse på sit liv og sin udviklingsproces som muligt, samt at have mulighed for at få overblik over ressourcer og vanskeligheder, og at finde nogle konstruktive løsninger.

Udviklingsplanen udarbejdes indenfor de første 3 måneder af beboerens ophold i huset. Herefter afholdes der samtaler 2 gange årligt, hvor udviklingsplanen evalueres og revideres.

Udviklingsplanerne kan fungere som et samarbejdende led med de handleplaner, som kommunen skal tilbyde den enkelte borger, der modtager særlige ydelser (§ 111 Lov om social service). En del beboere har ikke en handleplan fra kommunen. Det er vores hensigt at medvirke til at sikre, at alle beboere, der ønsker det, får udarbejdet en handleplan i samarbejde med kommunen. Det gør vi ved at efterspørge handleplanen når det er aktuelt fx hvis en beboer ønsker at flytte eller behovet for støtte ændrer sig.

Udviklingsplanen består af et skema, hvor den enkelte beboer så vidt muligt selvstændigt svarer på en række forskellige spørgsmål om fx helbred, interesser, aktiviteter, og økonomi. Beboeren skriver også forslag til hvad beboeren og hvad kontaktpersonen kan gøre i relation til de enkelte områder. Det skrevne har beboeren med til udviklingssamtalen, hvor beboeren, kontaktperson og leder deltager. Ved samtalen udvælges de mest betydningsfulde områder og der aftales mål for hver enkelt af de udvalgte mål, samt hvilken støtte der er brug for. Herefter skriver kontaktpersonen referat som beboeren læser og kommenterer. Hvis beboeren ikke er enig skal der med dialog findes en formulering begge er enige om. Ved fortsat uenighed kan begge holdninger skrives ind i planen. Som et supplement og redskab bedes beboerene om at udfylde og skalere i et skema med spørgsmål omhandlende selvstændighed og oplevelse af angst. Planen underskrives herefter af beboer og kontaktperson. Udviklingsplanen tages herefter op på et personalemøde, med det formål at alle er informeret om aftaler vedr. den enkelte beboer, samt koordinering af de forskellige aftaler der er indgået.

Der holdes der udviklingssamtale 1 gange årligt og et evalueringsmøde efter ca. 6 måneder. Efter evalueringssamtalen sidst på året skriver kontaktpersonen en statusbeskrivelse, som beboeren og kontaktpersonen underskriver. Lederen er med i denne proces og har gået den igennem inden den sendes til beboerens hjemkommune. Beboeren har mulighed for at tilføje kommentarer til teksten ved uenighed.

I forbindelse med evalueringssamtalen der holdes sidst på året udleveres et evalueringsskema som beboeren udfylder selvstændigt. Spørgsmålene i evalueringsskemaet har fokus på brugerindflydelse generelt. I processen omkring udarbejdelse af udviklingsplaner for den enkelte skal der være et fokus på værdigrundlaget, især på ligeværdighed, nærvær, ansvarlighed og udvikling. Evalueringsskemaet vedr. brugerindflydelse  udleverer kontaktpersonen til beboeren en gang om året i forbindelse med udviklingssamtalen der ligger om efteråret. Vi har erfaret at et forenklet skema med mulighed for at krydse af på nogle få spørgsmål giver nogle klare svar samt et godt faktuelt overblik. Der er samtidig mulighed for at beboerne kan uddybe svarene, hvilket kan give indtryk af hvordan processen har været. Svarene samles i en hængemappe på kontoret og når alle er afleveret ser personalegruppen dem igennem og vurderer, og evaluerer tendenser og om der er noget der skal reageres på.