Visitation

Visitationen beror på en individuel vurdering af den enkelte borgers psykiske tilstand, støttebehov og motivation for indflytning. Endvidere lægges der vægt på den kommende beboers personlige forhold og udfordringer i forhold til sammensætningen af øvrige beboere i botilbuddet. Blandt andet indgår følgende faktorer i vurderingen af om en person kan visiteres til et af Drosthusene.

  • Borgeren skal have en eller flere sindslidelser og behandlingsmæssigt være i en forholdsvis stabil fase, herunder ikke udadreagerende.
  • Borgere med sekundært misbrug kan modtages. Borgere med primært misbrug modtages ikke. Dvs. det skal være den eller de psykiske lidelser, der er i centrum, ikke et evt. misbrug.
  • Borgeren skal være indstillet på og motiveret for samvær med de andre beboere og kunne profitere af botilbuddets socialpsykiatriske og pædagogiske indsatser.
  • Borgeren skal være i stand til at klare sig uden fysisk personaledækning om natten. Uden for personaledækningen er der i akutte tilfælde mulighed for at kontakte personalegruppen på en nødtelefon samt tilbud om i svære stunder at snakke med vågne natmedarbejdere på andet døgnbemandet botilbud.