Visitation Frederiksværk

 

Visitationsreglerne for Drosthusene er fastlagt af bestyrelsen

 

Målgruppe
Målgruppen er personer med sindslidelser, fortrinsvis i alderen 18 til 40 år. Der skal være tale om personer, der ikke kan klare at bo for sig selv, men som kan klare at bo i botilbud, og hvis støttebehov på grund af sindslidelsen på den ene side ikke er så omfattende, at der er behov for støtte døgnet rundt, men som på den anden side er så stort, at det svarer til mellem 20-30 timer pr. uge.

 

Visitationsmyndighed
Visitationen og fastsættelse af antallet af støttetimer foretages af Drosthusets ledelse i samarbejde med hjemstedskommunens socialafdeling. Visitationsmøderne holdes efter behov. Der skal foreligge et referat fra visitationsmøderne.

Det forventes at der deltager en repræsentant fra den anbringende kommune ved visitation af en ny beboer.
Så vidt det er muligt deltager en personalerepræsentant i visitationsmøderne.

Bestyrelsen kan give lederen fuldmagt til at forestå visitation af en beboer alene eller sammen med anden leder fra et af de øvrige Drosthuse. I udgangspunktet vil bestyrelsen være repræsenteret.

 

Visitationsgrundlag
Visitationen beror på en individuel vurdering af den enkelte ansøgers motivation for indflytning og sindslidelsen / støttebehov. Ved visitation skal der ikke alene lægges vægt på den kommende beboers personlige forhold, men tillige tages hensyn til sammensætningen af de øvrige beboere i Botilbudet.

 

Følgende faktorer indgår i vurderingen af, om en person kan visiteres til Drosthuset:

 • Ansøgeren skal have en sindslidelse og behandlingsmæssigt være i en stabil fase.
 • Ansøgere med sekundært misbrug kan modtages. Primære misbrugere kan ikke modtages.
 • Ansøgeren skal være motiveret for samværet med de andre beboere og kunne profitere af botilbudets socialpsykiatriske/pædagogiske tilbud.
 • Ansøgeren skal være i stand til at klare sig selv om natten, idet personaledækningen er fra kl. 8.00 til kl. 22.00 afhængig af det aktuelle behov i Botilbudet.
 • Ansøgerens behov for "beskyttet" botilbud skal som udgangspunkt være af længere varighed
 • Ansøgeren skal have været på besøg i Drosthuset, inden visitationsmyndigheden træffer beslutning om optagelse. Besøget inkluderer en samtale med personale og beboere. Den daglige leder skal udarbejde et notat, der beskriver ansøgerens besøg i Botilbudet.
 • Lederen af huset har ansvaret for, at der inden visitationen foreligger tilstrækkelige oplysninger om ansøgeren, således at afgørelsen kan træffes når de relevante data foreligger.
 • Inden visitationsmødet, skal der foreligge et foreløbigt betalingstilsagn fra den anbringende kommune.

 

Betalingstilsagn og opholdsaftale
Umiddelbart efter visitation af en ansøger fremsender lederen for Drosthuset endeligt betalingstilsagn til underskrift i den henvisende kommune og opholdsaftale til beboeren.

 

Fraflytning
Såfremt en beboer ikke længere kan profitere af at bo i Drosthuset, er det den lederens ansvar, at sagen tages op med en repræsentant fra hjemstedskommunen, hvor sagen behandles på tilsvarende måde som ved visitation til Botilbudet. Beboerens sagsbehandlingskommune indkaldes til deltagelse i visitationsmødet. Såfremt der ikke opnås enighed mellem de implicerede parter afgøres sagen af lederen for Drosthuset.

 

Procedure for visitation
Ved visitation af nye beboere til Drosthuset skal der tages udgangspunkt i de af bestyrelsen gældende visitationsregler. Før et eventuelt visitationsmøde skal den nye beboer have besøgt det pågældende Drosthus minimum én gang. Husets leder skal være til stede i huset ved et besøg af en eventuel ny beboer. Ved dette besøg skal der fra husets side være fastlagt en fremvisning af huset. Hensigten er at den pågældende person får et lille indblik i huset og husets beboere og ligeledes gældende for personalet. Så vidt det er muligt, må der meget gerne være en af husets beboere, som kan deltage aktivt i fremvisning og orientering om det at bo i Drosthuset. Under besøget orienteres om, hvordan hverdagen former sig i Botilbudet. Der udleveres skriftligt materiale vedrørende huset, og eventuel vedlægges husregler som er gældende for beboere i Botilbudet. Det er vigtigt, at en kommende beboer går fra stedet med en indsigt i huset, som gør det muligt for vedkommende, at afgøre om denne ønsker at fortsætte visitationsprocessen.

Der må ikke være mere end 3 måneder mellem den kommende beboers besøg i huset til der afholdes egentlig visitation. Såfremt denne tidsfrist overskrides, skal der afholdes et nyt besøg i huset. Der skrives af lederen et kort intern notat fra besøget i huset. Dette vedlægges når der indkaldes til visitationsmøde. Såfremt huset er fuldt belagt kan der eventuelt henvises til de andre Drosthuse.

Ønsker vedkommende kun at bo i et specifikt Drosthus, men alle pladser er optaget, kan denne skrives op på venteliste.

 

Visitationsmødet
Der bør indkaldes til mødet med minimum 14 dages varsel, således mødet kan planlægges i forhold til arbejdsplanen. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for visitationsmødet og skal altid ske skriftligt. Der skal forelægge et skriftlig tilsagn for mødet, eventuelt kvittering via mail.

Der skal altid forelægge et foreløbigt skriftligt betalingstilsagn fra hjemstedskommune / handlekommunen før der afholdes et visitationsmøde.

Der fremsendes visitationspapirer til den nye beboers sagsbehandler før afholdelse af visitationsmøde. Dette skema skal være udfyldt og returneret til Drosthuset inden visitationsmødet. Såfremt vedkommende bor i andet botilbud, er indlagt eller lignende, udfyldes visitationspapirerne af personalet / tovholder.
Der kan eventuelt indhentes yderligere oplysninger fra distriktspsykiatrien. Dette vurderes specifikt ud fra hver enkelt ansøgning. Henvendelse til distriktspsykiatrien kan kun ske med den pågældende beboers samtykke

Der fremsendes ansøgningsskema til den nye beboer. Dette skema skal være udfyldt og returneret til Drosthuset inden visitationsmødet. Ovenstående materiale samt referat fra den nye beboers besøg i huset vil danne udgangspunkt for den egentlige visitationssamtale.

 

Ved mødet skal følgende personer være til stede:

 1. Kommende beboer
 2. Husets leder
 3. Medarbejder som skal være tovholder til den kommende beboer
 4. Repræsentant fra hjemstedskommunen/handlekommunen (sagsbehandler)
 5. Eventuelt nuværende tovholder

 

Ved mødet skal der forelægge:

 1. Ansøgningsskema
 2. Visitationspapirer
 3. Samtykkeerklæringsskema
 4. Betalingstilsagn
 5. To eksemplarer af opholdsaftalen

 

Der skal ved mødet være opnået enighed om antal af støttetimer, såfremt der ikke forelægger et fast besluttet antal støttetimer for huset. Der skal ved mødet være opnået enighed om, efter hvilke procedure der kan ansøges om ekstra støttetimer/opnormering såfremt der måtte opstå et behov. Der skal ved mødet være indgået en aftale om udarbejdelse af den kommunale handleplan. Dette er for, at sikre at der bliver udarbejdet en sådan, således den enkelte beboers ophold i Drosthuset bliver fulgt og evalueret. Det skal ved mødet oplyses, at depositum skal være indbetalt inden indflytning. Der skal ved mødet være indgået aftale om indflytningsdag, samt hvordan indflytningen rent praktisk forventes at foregå.

Såfremt det skønnes nødvendigt kan der gives ekstra betænkningstid vedrørende indflytning til Drosthuset. En sådan aftale kan kun forekomme efter aftale indgået mellem repræsentanten fra kommunen og Drosthusets leder.

Samtykke – en tilladelse til at udveksle oplysninger. Hvad er reglerne for at udveksle oplysninger?

Alle sundhedspersoner og offentligt ansatte har tavshedspligt. Som hovedregel må der ikke udveksle oplysninger om helbred og/eller situation med andre myndigheder, uden brugerens tilladelse.

 

Hvorfor samtykke?
For at Drosthuset kan tilrettelægge og være behjælpelig med den støtte og hjælp brugeren kan have brug for, kan der være behov for, at indhente og videregive oplysninger mellem Drosthuset og samarbejdspartere.

Udveksling af helbredsoplysninger er afgørende for, at Drosthusenes botilbud kan være med til at give et sammenhængende forløb for brugeren.

Dette kræver samtykke, hvorfor Drosthuset beder om brugerens samtykke i forbindelse med dennes ophold i Drosthusets botilbud.

 

Hvilken viden er relevant?
Vi kan have behov for viden vedrørende tidligere forløb samt om dit nuværende forløb. Her er tænkes der på andre sundheds- og andre fagpersoner som har indflydelse på dit behandlings-forløb samt for dit ophold i Drosthusenes botilbud.

 

Hvad omfatter et samtykke?
Der må aldrig videregives flere oplysninger end der er påkrævet til det konkrete formål. Derfor bliver relevansen af de oplysninger der videregives altid vurderet. Du har ret til helt eller delvis at frabede dig, at der videregives oplysninger. Hvis du vælger at gøre det, vil du altid blive oplyst om, hvilken konsekvens det kan have for dit forløb i Drosthusenes botilbud. Du kan altid helt eller delvis tilbagekalde dit samtykke, hvis videregivelse ikke allerede er sket.

 

Yderligere spørgsmål
Regler om videregivelse af helbredsoplysninger og samtykke kan du finde i:

 • Lov om patienters retstilling (1998)
 • Sundhedsstyrelsens Vejledning om information og samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger (1998)
 • Forvaltningsloven § 28
 • Persondataloven § 8 Den registreredes samtykke
 • Persondataloven § 38 Den registrerede kan tilbagekalde et samtykke