Visitation, indflytning og fraflytning

 

Visitation til Drosthuset i Hvalsø

Formålet er at sikre relevante oplysninger til Drosthuset i forbindelse med indflytning. Beboerens sagsbehandler skal involveres og sende diverse relevante oplysninger herunder handleplan, betalingstilsagn, og sikre der foreligger en samtykkeerklæring. Sagsbehandler deltager så vidt muligt i visitationsmødet. Beboeren udfylder og sender skema med spørgsmål om egen motivation til at bo i Drosthuset.

Leder indkalder til visitationsmøde, hvor beboer, beboers sagsbehandler, eventuelt beboerens pårørende, samt personale og leder fra Drosthuset deltager. Der orienteres om husets sociale liv, om husregler og hvilke forventninger der er til beboerne. Der stilles relevante spørgsmål ud fra den enkeltes baggrund for at afdække funktionsniveau og hvilke problemer beboeren har. Der stilles spørgsmål vedrørende risikovurdering. Beboeren vises rundt for at se de fysiske rammer og hilse på beboere.

Den besøgende bedes tænke igennem og snakke med andre om Drosthuset vil være et passende sted. Tilsvarende tænker personale og leder over det samme. Hvis alt ser ok ud indgås aftale om indflytningsdato. Kommunen får kontrakt tilsendt.

 

Indflytning til botilbuddet
Det er afgørende for det videre ophold i botilbuddet, at den nye beboer bliver godt introduceret til huset og de værdier, vi arbejder ud fra. Vi skal derfor være omsorgsfulde og nærværende, fordi der altid er en vis utryghed forbundet med at flytte til et nyt hjem. Samtidig skal vi sørge for, at beboeren har mulighed for at bruge sine ressourcer og tage ansvar, i den udstrækning vedkommende har resurser til det. Det er ligeledes vigtigt, at de øvrige beboere er inddraget i indflytningen og på den måde får taget godt imod den nye bofælle.

 

Procedure for indflytning
Ved visitationsmødet eller på et senere tidspunkt aftales, hvornår husets nye beboer flytter ind.

Ved indflytningen tages beboeren så vidt muligt imod af de to kontaktpersoner og en beboer. Disse vil tage imod den nye beboer og vil være omkring vedkommende de første 14 dage. Kontaktpersonerne vil i samarbejde med lederen ligeledes sørge for, at diverse papirer, som flyttemeddelse, og samtykkeerklæring bliver udfyldt samt introducere vedkommende til huset. Det er kontaktpersonernes opgave at gennemgå indflytningsskema med beboeren. Det forsøges, så vidt det er muligt, at introducere hele husets personalegruppe indenfor den første uge. Der vil i forløbet omkring indflytning være en tættere kontakt mellem beboeren og personale. Dette gøres for at sikre, at nye beboere føler sig velkomne, og så tryg som muligt. Nye beboere introduceres til husmøderne af husets øvrige beboere samt af beboerens kontaktperson.

Kontaktperson og beboer aftaler individuelle samtaler efter behov i denne første indslusningsperiode. Der foreligger ikke nogen specifik afgrænsning for, hvor længe et indflytningsforløb varer, men det tilstræbes, at beboeren efter en måned har opnået en fortrolighed med hele personalegruppen, og at der herefter fokuseres på det videre mere stabile hverdagsforløb, hvori der skal indgås aftaler, der vedrører aktiviteter, samtaler, udfordringer og eventuelt beskæftigelse.

 

Indflytning
Det er den nye beboers eget ansvar at få sine ejendele flyttet til Drosthuset. Det påhviler ikke Drosthusets ansatte at flytte tunge møbler og flyttekasser, hvorfor der henstilles til, at der anvendes professionelle flyttefirmaer til dette formål. Den nye beboers lejlighed er istandsat og rengjort ved indflytning. Personalet hjælper beboeren med at få møbler og personlige ejendele på plads i dennes nye hjem.

 

Indflytningssamtale
Den nye beboers kontaktperson vil efter ca. 1 måned afholde en evalueringssamtale med den nye beboer vedrørende indflytningsforløbet. I forbindelse med samtalen starter desuden arbejdet med at udarbejde en udviklingsplan. Det er en proces, der løber over de næste par måneder. 3 måneder efter indflytningen afholdes den første egentlige udviklingssamtale, der danner grundlag for udviklingsplanen.

 

Fraflytning
Fraflytning vil altid ske i samarbejde med beboerens hjemkommune. Det er vigtigt, at der er en kontinuitet fra beboerens ophold i botilbuddet og videre frem. For at nå det, er det vigtigt med en tryg fraflytningsfase og en synliggørelse af de kompetencer beboeren tager med sig efter opholdet i botilbuddet. Her tænker vi både synliggørelse i forhold til vedkommendes fremtidige nærpersoner (støtte/kontaktperson, pårørende), men ikke mindst i forhold til vedkommende selv.

 

Fraflytningssamtale
Når der er taget en beslutning om, at en beboer fraflytter huset, skal der med udgangspunkt i beboerens udviklingsplan holdes en fraflytningsamtale. Her aftaler beboer og kontaktperson, (eventuelt leder) i fællesskab en strategi for, hvorledes fraflytningsforløbet skal foregå. Indtil beboeren helt er fraflyttet Drosthuset, er det som udgangspunkt beboerens oprindelige kontaktperson, som fortsat er primær person for vedkommende.

 

Fraflytningssamtalen kan medinddrage følgende områder:

  • hvordan hverdagen kan tænkes at tage sig ud i den fremtidige bolig
  • hvilket udbytte beboeren har haft af, at have boet i Drosthuset.

Der skal tages højde for, at der i nogle tilfælde kan være brug for en længere fraflytningsperiode. Dette kan betyde at beboeren skal have mulighed for at komme til og fra huset i en periode. Her tænkes på en kortvarig periode med to huslejer. Ved sådanne behov, skal der foreligge en fastlagt strategi mellem Drosthuset og sagsbehandler. Hvis der er behov for støttetimer udover kerneydelsen, skal det på forhånd være aftalt med handlekommunen. Der udarbejdes et referat af fraflytningssamtalen, som vedlægges beboerens sagsmappe. De øvrige ansatte orienteres om fraflytningssamtalens indhold.

 

Fraflytning til egen bolig
Såfremt beboeren skal flytte ud i egen bolig, indgås der et særligt tæt samarbejde med beboerens sagsbehandler/psykiatrikoordinator eller anden primær person. Der aftales i fællesskab med beboerens nye primærperson, hvordan selve flytningen skal foregå. Her indgås aftaler om hjælp til at pakke indbo ned, bestille flyttefolk, eventuelt lave aftaler med familie og/eller venner som vil hjælpe til.

Alle indgåede aftaler skal være nedskrevet og være tilgængelige, så andre kan overtage i tilfælde af sygdom eller lignende. Kontaktpersonen har ansvaret for kontakten til beboerens nye primære person indtil hele fraflytningsprocessen er slut.

 

Praktisk ved fraflytning
Ved fraflytning vil den fraflyttede lejlighed blive gennemgået af lederen sammen med beboeren. Der noteres i en ”fraflytningsrapport” almen slitage samt slitage der kræver en større istandsættelse.

Spørgsmålet om hvordan udgifter til istandsættelse af lejligheden skal finansernes er ikke helt klare (november 2015. Bestyrelsen er bedt om at afklare dette. Eftersom der ikke mere er lejekontrakter og indskud, skal udgiften ved almindelig slidtage sandsynligvis dækkes af vedligeholdelseskontoen.

Efter endelig fraflytning fra Drosthuset kan tidligere beboere komme på besøg efter aftale.

 

Efterværn
For at sikre en god udslusning, kan Drosthuset yde støtte i den første tid efter fraflytningen. Aftale om efterværn indgås mellem lederen og handlekommunen og skal være fastlagt inden støtten gives.

Vedr. Proceduren for visitation, ind-og fraflytning gennemgås en gang årligt. Der kan foretages rettelser og der føres referat.